Všeobecné obchodní podmínky pro individuální kurzy

Podmínky týkající se všech kurzů, které nemůžete spravovat pomocí svého profilu na my.ablado.cz
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
1. Základní ustanovení

1.1. Jazyková škola Ablado Languega Centre, s.r.o. – IČO 07333951, se sídlem Teyschlova 1094/34, 635 00, Brno (dále jen „dodavatel“)  poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem jazykového kurzu (dále jen „objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem dodavatele je poskytnout objednavateli co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání s důrazem na možnost maximální časové flexibility.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy o individuální výuce uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem.
1.3. Smlouva o individuální výuce mezi dodavatelem a účastníkem vzniká na základě zaplacení kurzovného za příslušný kurz.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je výuka jazyků v individuálním jazykovém kurzu.
2.2. Zaměření jazykového kurzu určuje objednavatel.
2.3. Výuka se uskuteční v místě odsouhlaseném objednavatelem.

3. Realizace a kvalita výuky

3.1. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle
konkrétní specifikace objednávky.
3.2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určitých dnech a časech.
3.3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a
kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

4. Cena kurzu

4.1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen „kurzovné“) je určena na základě dílčímobjednávky objednatele dle konkrétní specifikace kurzu a jeho cenové varianty.
4.2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky), výukové materiály mimo učebnice a využívání pomůcek.

5. Platební podmínky

5.1. Cena za kurz musí být uhrazena nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu na účet dodavatele.
5.2. Kurzovné je možné uhradit převodem na účet dodavatele č. 2801475582 / 2010
5.3. Kurzovné je nevratné a lze jej použít pouze na služby poskytované dodavatelem kurzů v rámci osobní individuální výuky. Kurzovné musí být využito do určitého počtu dní od přijetí platby na účet dodavatele. Tento počet dní se spočítá jako součin počtu předplacených lekcí a koeficientu 12.

6. Podmínky rušení lekcí

6.1. Objednatel má právo výuku bez udání důvodu zrušit. O zrušení výuky musí informovat příslušného lektora nejméně 24 hodin před zahájením.
6.2. Jestliže objednatel výuku zruší méně než 24 hodin před zahájením, propadá tato bez nároku na náhradu a je započítána, jako by byla odučena.
6.3. V případě zrušení výuky dle odst. 7.1. a 7.2. je objednatel povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému lektorovi telefonicky nebo emailem.
6.4. V případě, že se výuka neuskuteční z důvodů překážky ze strany lektora (např. nemoc lektora), výuka bude po vzájemné dohodě nahrazena. O zrušení výuky v řádném termínu je lektor povinen informovat objednatele bezprostředně poté, co se dozví, že na jeho straně vznikly překážky bránící uskutečnění výuky v řádném termínu.

7. Reklamace

7.1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně.
7.2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora.
7.3. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci nejpozději do tří dnů od přijetí
reklamace. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě.

8. Uznání reklamace

8.1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
8.2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalšího období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.
8.3. Dodavatel není odpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
8.4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

9. Osobní údaje objednatele

9.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) .
9.2. Účastník je vždy v rámci sjednání smlouvy o individuální výuce informován, že
dojde ke zpracování jeho osobních údajů jazykovou školou Ablado Languega Centre, s.r.o. za účelem splnění smlouvy. Zpracovávány budou pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, popř. síťové identifikátory nezbytné pro fungování webových stránek dodavatele a profilu registrovaného účastníka na webových stránkách dodavatele (dále společně vše jen
jako „ osobní údaje “). Účastníku je vždy sdělena totožnost a kontaktní údaje správce, doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, a účastník je také vždy v rámci sjednávání smlouvy poučen o jeho právech plynoucích mu z GDPR, tj. o právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), právu na opravu a výmaz osobních údajů (čl. 16 a 17 GDPR), právu požadovat omezení zpracování (čl. 18 GDPR), jakož i o právu na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Účastník je seznámen také s jeho právem podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
9.3. V případě uzavření smlouvy o výuce je právním základem zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy) a souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) se nevyžaduje.
9.4. Dodavatel je oprávněn v souvislosti s plněním smlouvy kontaktovat účastníka na jeho emailovou adresu nebo telefon.
9.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správcem osobních údajů je Jazyková škola Ablado Languega Centre, s.r.o., IČO: 07333951, se sídlem Slovákova 11, Brno, 602 00.
9.6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. V případě sporu, který nedokážeme vyřešit společně, máte možnost využít mimosoudní řešení sporů. Můžete se obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), informace naleznete na webu České obchodní inspekce (www.coi.cz). Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů www.ec.europa.eu/odr. Postupujte dle pokynů uvedených na stránkách.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
11.3. Dodavatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, pokud dá tuto změnu účastníku předem na vědomí odesláním emailu na jeho emailovou adresu a poskytne mu dostatečně dlouhou lhůtu k vypovězení smlouvy podle § 1752 občanského zákoníku.
11.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné ke dni 14. 2. 2022.

Kontakt
Ablado Language Centre, s.r.o.
IČ 07333951
Teyschlova 1094/34, 635 00, Brno
+420 721 419 736
office@ablado.cz
Sledujte nás