Všeobecné obchodní podmínky pro veřejnost

Podmínky týkající se všech kurzů, které spravujete pomocí svého profilu na my.ablado.cz
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
1. Základní ustanovení

1.1. Jazyková škola Ablado Language Centre, s.r.o. – IČO 07333951, se sídlem Teyschlova 1094/34, 635 00, Brno (dále jen „dodavatel“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi podnikatelem Ablado Language Centre, s.r.o. a účastníkem jazykového kurzu (dále jen „účastník“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem dodavatele je poskytnout účastníkovi co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání s důrazem na možnost maximální časové flexibility.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi účastníkem a dodavatelem.
1.3. Smlouva mezi dodavatelem a účastníkem vzniká na základě odeslání registračního formuláře na webových stránkách provozovaných dodavatelem www.ablado.cz.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je výuka jazyků v jazykovém kurzu.
2.2. Zaměření jazykového kurzu určuje účastník kurzu po dohodě s lektorem kurzu.
2.3. Výuka se uskuteční v místě určeném dodavatelem, resp. lektorem kurzu.

3. Registrace účastníka kurzu na webových stránkách

3.1. Vyplněním registračního formuláře na stránkách www.ablado.cz vzniká smluvní vztah mezi účastníkem kurzu a dodavatelem (smlouva o registraci).
3.2. Dodavatel se zavazuje na základě smlouvy o registraci poskytnout účastníkovi kurzu první (úvodní) lekci zdarma. Účelem této lekce je poskytnout účastníkovi kurzu možnost vyzkoušet služby nabízené dodavatelem. Účastníkovi dále vzniká právo zápisu do jednotlivých kurzů a lekcí nabízených na webových stránkách dodavatele po celou dobu trvání smlouvy.
3.3. Na základě registrace je účastníkovi přidělen kredit, který slouží výhradně k využití pro úvodní lekci. K účasti na úvodní lekci se účastník přihlásí pomocí webových stránek dodavatele. Účast na této lekci je nezávazná. Hodnotu úvodního kreditu nelze převést na bankovní účet, vyplatit v hotovosti ani jinak převádět.
3.4. Smlouva o registraci se uzavírá na dobu neurčitou. Účastník i dodavatel mají právo tuto smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu s účinností od následujícího pracovního dne po doručení.

4. Přihlášení do mateřského kurzu a na další lekce

4.1. Po absolvování úvodní lekce dle bodu 3.3 těchto obchodních podmínek si zvolí účastník tzv. mateřský kurz. Pro závazné přihlášení do mateřského kurzu musí účastník uhradit kurzovné dle bodu 5 a 6 těchto obchodních podmínek.
4.2. Po závazném přihlášení do mateřského kurzu se může účastník přihlašovat na další dodavatelem vypsané lekce jiných kurzů (dále jen “další lekce”). Přihlašování na další lekce je omezeno jazykovou úrovní mateřského kurzu účastníka a výší kreditu účastníka. Přihlášení na další lekci není možno bez dostatečné výše kreditu.
4.3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace kurzu.
4.4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

5. Cena kurzu

5.1. Cena za jeden výukový blok (60 minut) v mateřském kurzu i další lekci je určena ceníkem platným ke dni zápisu, který je vyvěšen na webových stránkách dodavatele. Cena je vždy viditelná i v rámci procesu zápisu do kurzu či lekce na webových stránkách dodavatele.
5.2. Kurzovné za mateřský kurz je vypočítáno jako násobek ceny za jeden výukový blok dle bodu 5.1 a počtu výukových bloků v mateřském kurzu.
5.3. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace objednávky), výukové materiály mimo učebnice a využívání pomůcek.

6. Platební podmínky

6.1. Cenu za kurz lze uhradit prostřednictvím kreditu.
6.2. Kredit je možné nabít těmito způsoby:
● Platba převodem na účet dodavatele č. 2801475582 / 2010
● Prostřednictvím platební brány společnosti Global Payments s.r.o. V případě úhrady ceny za mateřský kurz je nutno nabít kredit v plné výši kurzovného tak, jak byla určena dle bodu 5.1 a 5.2. Každé další nabití kreditu je možné v minimální výši 180 Kč.
6.3. Kredit je nevratný, lze jej využít pouze na služby poskytované dodavatelem v rámci skupinové výuky a nebo individuální online výuky dostupné v osobním profilu účastníka. Kredit je platný 120 dní od jeho posledního dobití.
6.4. V případě, že si účastník před vypršením platnosti svého kreditu dobije alespoň 180 Kč, tak se platnost aktuálního zůstatku automaticky nastaví na 120 dní.

7. Odhlášení a změna lekce

7.1. Účastník se může na lekci přihlásit nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem lekce. U skupinových lekcí je limit snížen na 0 hodin v případě, že na lekci je již přihlášen jiný uživatel.
7.2. Účastník se může z lekce bezplatně odhlásit do 24 hodin před plánovaným konáním lekce. Při včasném odhlášení bude kredit automaticky připsán zpět na konto účastníka.
7.3. Odhlášení méně než 24 hodin před plánovaným konáním lekce není možné a kredit propadá.
7.4. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v kurzech (například na změnu lektora, změnu v osnově kurzu, ve výukových materiálech, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části s nárokem účastníka na poměrnou finanční kompenzaci

8. Věrnostní systém

8.1. Bonus za doporučení: V případě, že účastník doporučí služby dodavatele novému účastníkovi a tento při registraci vyplní jeho email, dostane účastník bonus navýšení kreditu o 15 Kč za každou lekci (vyjma ukázkové lekce) absolvovanou novým účastníkem.

9. Uznání reklamace

9.1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně účastníka. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se účastník přihlásil.
9.2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů účastník nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalšího období. Tuto skutečnost je účastník povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se účastník dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je účastník vědom a s tímto souhlasí.
9.3. Dodavatel není odpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
9.4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

10. Osobní údaje účastníka

10.1. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
10.2. Účastník je vždy v rámci sjednání smlouvy o registraci informován, že dojde ke zpracování jeho osobních údajů jazykovou školou Ablado Language Centre, s.r.o. za účelem splnění smlouvy. Zpracovávány budou pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, síťové identifikátory nezbytné pro fungování webových stránek dodavatele a profilu registrovaného účastníka na webových stránkách dodavatele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Účastníku je vždy sdělena totožnost a kontaktní údaje správce, doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, a účastník je také vždy v rámci sjednávání smlouvy poučen o jeho právech plynoucích mu z GDPR, tj. o právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), právu na opravu a výmaz osobních údajů (čl. 16 a 17 GDPR), právu požadovat omezení zpracování (čl. 18 GDPR), jakož i o právu na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Účastník je seznámen také s jeho právem podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10.3. V případě uzavření smlouvy o registraci je právním základem zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy) a souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) se nevyžaduje.
10.4. Dodavatel je oprávněn v souvislosti s plněním smlouvy kontaktovat účastníka na jeho emailovou adresu nebo telefon.
10.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správcem osobních údajů je Jazyková škola Ablado Language Centre, s.r.o., IČO: 07333951, se sídlem Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno.
10.6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1. V případě sporu, který nedokážeme vyřešit společně, máte možnost využít mimosoudní řešení sporů. Můžete se obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), informace naleznete na webu České obchodní inspekce (www.coi.cz). Můžete rovněž podat stížnost k evropské Online platformě pro řešení sporů www.ec.europa.eu/odr. Postupujte dle pokynů uvedených na stránkách.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
12.3. Dodavatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, pokud dá tuto změnu účastníku předem na vědomí a poskytne mu dostatečně dlouhou lhůtu k vypovězení smlouvy podle § 1752 občanského zákoníku.
12.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné ke dni 1. 1. 2021.

Kontakt
Ablado Language Centre, s.r.o.
IČ 07333951
Teyschlova 1094/34, 635 00, Brno
+420 721 419 736
office@ablado.cz
Sledujte nás